شما در اینجا هستید: مدیریت محله > عملکرد سرا > گزارش سالیانه

گزارش مالی سالیانه سرای محله امامزاده عبدالله (ریال)

تنخواه دریافتی سال 1391

120000000

 

مبلغ تسویه شده تا پایان اسفند ماه  1391

87653400

 

تنخواه دریافتی سال 1392

150000000

 

مبلغ تسویه شده  تا پایان شهریور ماه سال 1392

115428424

 

 


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله