شما در اینجا هستید: مدیریت محله > عملکرد سرا > عملکرد مالی

گزارش گردش مالی سرای محله  (سه ماهه بهار 1392)

فروردین

اردیبهشت

خرداد

هزینه (ریال)

هزینه(ریال)

هزینه(ریال)

295000

10191000

12804934

مجموع هزینه های سه ماهه بهار : 23290934  ریال


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله