شما در اینجا هستید: مدیریت محله > عملکرد سرا > قوانین و مقررات
الف. در ارتباط با ارباب رجوع:
بايدها:
1. تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصيت آنان
2. خوشرويي و خوش برخوردي در مواجه با ارباب رجوع
3. پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال كار ارباب رجوع
4. توجيه قانوني، عقلي و منطقي عدم انجام خواسته هاي نامربوط  ارباب رجوع
5. توجه به كسب رضايت مردم و در نهايت رضايت الهي
6. رعايت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعين
7. رعايت اخلاق اداري و تواضع در برابر مردم
8. رعايت اخلاق اسلامي در برخورد با مراجعين
9. حضور به موقع در محل كار و تعيين جايگزين براي انجام امور مراجعين در اوقات عدم حضور در محل كار
10. تسريع و تسهيل در انجام امور مردم
11. پيگيري و رسيدگي به امورات، مشكلات و شكايات ارباب رجوع
12. درست و به موقع انجام دادن كارهاي مردم
13. داشتن سعه صدر و تمايل مثبت در برخورد با ارباب رجوع
14. گوش دادن اثر بخش به خواسته ها و ارائه اطلاعات و راهنمايي لازم و كافي ارباب رجوع
نبايدها:
1. تبعيض نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي و جنسي در ارائه خدمت به ارباب رجوع
2. تجسس در امورات شخصي ارباب رجوع
3. اخاذي، رشوه خواري و اخذ وجه بيش از تعرفه هاي مقرر در قانون
4. تاثير و قبول توصيه و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع
5. منت گذاشتن و چشم داشت از بابت انجام امورات مراجعين
6. ترك محل كار در اوقات موظفي اداري بدون دليل و اجازه
7. افشاي اسرار و اطلاعات محرمانه ارباب رجوع
8. داشتن كبر و غرور در برخورد با ارباب رجوع
ب. در ارتباط با همكار:
بايدها:
1. احترام به همكاران و رفتار توأم با ادب و نزاكت
2. رعايت و داشتن رفتار مناسب همكاران خانم و آقا با يكديگر در فضاي اداره
3. ارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت نياز جهت اصلاح و بهبودي
4. داشتن وحدت ، صميميت و همدلي با همكاران
5. توسعه و توانمندي همكاران از طريق انتقال تجارب و تسهيم اطلاعات
نبايدها:
1. تجسس در امور شخصي همكاران
2. انتقام جويي از همكاران و مراجعه كنندگان
3. استهزاء و تخريب همكاران
4. دخالت بي مورد در امور غير مرتبط با وظايف محوله
ج. در ارتباط و رفتار مدير با كارمند:
بايدها:
1. بكار گيري نيروهاي متعهد، متخصص و شايسته در بخش هاي مختلف اداره جهت پيشبرد سريع امور
2. عدالت و انصاف در برخورد با زير دستان
3. تفويض اختيارات و استقلال در انجام وظايف شغلي و سازماني
4. افزايش توانمنديهاي كاركنان از طريق انتقال تجارب و آموزش
5. ايجاد انگيزه، ميل و علاقه در كاركنان براي انجام وظايف شغلي و سازماني
6. تشويق و تنبيه به موقع كاركنان
7. حس مسئوليت پذيري و مشاركت كاركنان در امور
8. حضور مدير دستگاه در بين همكاران به منظور رسيدگي به امور آنها
9. تقويت حس همكاري، تعاون و مشاركت در بين كاركنان
نبايدها:
1.  تجسس در امور شخصي كاركنان
2.  پيش داوري و قضاوت يكطرفه نسبت به پرسنل
3.  استبداد، تكبر، تحقير و استهزا تبعيض، بي احترامي و خشونت در برخورد با زير دستان
4.  انتصاب ناشايسته اقوام، نزديكان و دوستان فاقد صلاحيت
5.  عدم نظارت مسئولين بر واحد هاي تحت نظر خود
6.  وعده هاي پوچ و غير قابل انجام به كاركنان
د. در ارتباط و رفتار كارمند با مدير:
بايدها:
1.  اطاعت پذيري و انجام به موقع دستورات مافوق
2.  رعايت سلسله مراتب سازماني
3.  حفظ حرمت و منزلت مديران در محيط اداري و غير اداري
4.  ارائه نظرات كارشناسي در رابطه با وظايف شغلي و سازماني
5.  صداقت، امانتداري و برخورد مؤدبانه با مافوق
6.  مشاركت جدي در كارهاي تيمي و انجام وظايف شغلي
7.  استفاده درست در مقابل اختيارات تفويض شده
نبايدها:
1. عدم رعايت سلسه مراتب اداري
2. تمرد و سرپيچي از دستورات مافوق
3. دروغ، تهمت، افتراء، غيبت كردن و بدگويي پشت سر مديران
4. ارائه گزارشات خلاف واقع
5. تملق و چاپلوسي در رفتار و ارتباط با مافوق
ه. در ارتباط با سازمان و شغل:
بايدها:
1. انجام به موقع و دقيق وظايف محوله
2. حضور منظم و به موقع در محل كار و فعاليت تا پايان وقت اداري
3. ارتقاي دانش و مهارت مورد نياز شغلي و سازماني
4. سخت كوشي و تلاش در كار 
5. دقت و احتياط در مصرف بيت المال و جلوگيري از ريخت و پاش و دوري از اسراف
6. افزايش بهره وري، اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات و منابع سازمان
7. رعايت پوشش اداري
8. توجه به ساده پوشي و عدم آرايش زننده در ادارات و مراكز آموزشي و عمومي
نبايدها:
1. سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده شخصي از امكانات دولتي و مردمي
2. اعمال نفوذ براي نيل به منافع شخصي و گروهي و پذيرايي هاي پر خرج براي حفظ موقعييت شخصي
3. برگزاري جلسات زايد و بي فايده
4. سهل انگاري در وظايف اداري و كم فروشي و كم كاري
5. دير سركار آمدن و زود رفتن از محل كار
6. انجام كارهاي شخصي در اوقات و ساعات اداري
7. ماندن در اداره در غير ساعات اداري و انجام ندادن كار و گرفتن اضافه كاري
8. اسراف و افراط و تفريط در بكار گيري اموال حتي در جهت مصارف اداره
9. سهل انگاري در حفظ امكانات دولتي، بدبين كردن مردم به نظام و انقلاب اسلامي
10. اسراف در برگزاري جشنواره ها و هزينه هاي جانبي سنگين(انواع پذيرايي ها)
11. اختلاس، جعل، خيانت در امانت و عدم وفاي به عهد
12. مكالمه زياد و طولاني و بي مورد با تلفن اداره
13. افشاي اطلاعات موجود در دستگاه


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله